Elżbieta Szefer Data publikacji: 16 grudnia 2019 21:45
Administrator Data publikacji: 5 października 2018 18:00

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu, ul. Widok 98a, 62-800 Kalisz
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu można skontaktować się poprzez: e’mail : iodo@pp19.pl  :  600 339 177
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). r., – w zakresie i celu określonym w treści zgody lub realizacji umowy.
 4. Dane Pani/Pana, Państwa dzieci nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, lub podmiotom, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji celu. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
 10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, obowiązujących w Publicznym Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu.

 

Administrator Data publikacji: 5 października 2018 18:01

Publiczne Przedszkole Nr 19
z Oddziałami Integracyjnymi „Razem”

ul. Widok 98 A
62-800 Kalisz

tel/fax: 627532315
e-mail: pp19integracja@wp.pl

Administrator Data publikacji: 30 września 2018 11:50

Koncepcją pracy naszego przedszkola jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych

 

Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” to placówka otwarta na potrzeby wszystkich dzieci bez względu na specyfikę ich predyspozycji rozwojowych i edukacyjnych. Staramy się wspomagać i wyrównywać, na miarę indywidualnych możliwości, poziom funkcjonowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w zakresie wszystkich sfer ich aktywności. Czynimy to w toku zajęć grupowych oraz indywidualnych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów specjalnych, a także logopedę. Rozwijamy też ukryte w dzieciach zdolności i zainteresowania, wykorzystujemy ich potencjał twórczy, a wszystko to poprzez dodatkowe zajęcia takie jak rytmika, język angielski, nauka tańca, zabawy z piłką itp., stawianie przed dziećmi nowych, ciekawych zadań stymulujących ich indywidualne uzdolnienia, zachęcanie do udziału w konkursach.

Indywidualne podejście do każdego dziecka to priorytet naszej codziennej pracy

Gwarancją efektywnych oddziaływań, skierowanych na stymulowanie rozwoju naszych wychowanków jest współpraca z rodzicami. Dzięki częstym kontaktom (podczas zebrań informacyjnych, spotkań szkoleniowych dotyczących wybranej tematyki, uroczystości przedszkolnych oraz indywidualnych konsultacji )mamy możliwość informowania rodziców o postępach dzieci w zakresie nabywania wiadomości i umiejętności. Prezentujemy wytwory prac wychowanków, dzielimy się opiniami na temat ich funkcjonowania zarówno w środowisku domowym, jak i przedszkolnym. Próbujemy wspólnie interpretować i szukać sposobów radzenia sobie z niepokojącymi zachowaniami. Pedagodzy, jak również logopeda udzielają rodzicom wskazówek do pracy indywidualnej, którą mogą kontynuować w domu, w zależności od konkretnych potrzeb odbywają się też konsultacje specjalistyczne z psychologiem. Nasze przedszkole jest otwarte dla wszystkich rodziców – mają możliwość obserwowania działalności dzieci, a także czynnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach, uczestnictwa w życiu całego przedszkola.

Rodzice naszych wychowanków mają decydujący głos w zakresie planowania i realizacji działań przedszkola.

Obecnie przedszkole posiada 5 oddziałów w tym 2 integracyjne. W grupie integracyjnej może przebywać maksymalnie 20 dzieci w tym 5 dzieci niepełnosprawnych.

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do tego, by skutecznie stymulować rozwój wszystkich dzieci: zdrowych i niepełnosprawnych, a poprzez to przygotować ich do osiągnięcia gotowości szkolnej. Nasza placówka wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny i gimnastyczny min suchy basen”.

Przedszkole dysponuje przestronnymi salami wyposażonymi w funkcjonalne meble, atrakcyjne zabawki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne. Ze względu na swoją specyfikę przedszkole otrzymało pomoce dydaktyczne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedszkole zatrudnia:

 • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
 • wychowania przedszkolnego
 • logopedę
 • specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej.

Oferujemy dzieciom zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz różne formy aktywności realizowane z wykorzystaniem metod takich, jak: metoda aktywności muzycznej M.i Ch. Knillów, metody dobrego startu, W. Sherborne, Labana, muzykoterapia, relaksacja itp. Prowadzimy również zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowej, w swojej pracy opieramy się też na multimedialnych programach edukacyjnych.

W naszym przedszkolu dzieci uczą się poprzez zabawę !

Staramy się aby dzieci nabywały umiejętności empatii, wzajemnej akceptacji i wrażliwości na potrzeby innych.

Nasze przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci:

Bezpłatne:

 • język angielski
 • rytmika
 • taniec
 • zabawy z piłką
 • dogoterapia
 • gimnastyka korekcyjna

Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby dzieci w zakresie żywienia.

W ciągu roku szkolnego organizujemy wycieczki do lasu, parku, teatru. Urządzamy także „Festyn Rodzinny”. Nasze pociechy biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych i ekologicznych.

Każdego roku rodzice mają możliwość obserwowania lub uczestnictwa w zajęciach otwartych.

 

Hymn Naszego Przedszkola

Hymn  Naszego  Przedszkola:

„Najlepiej razem”

Słowa:

Wanda Chotomska

Kiedy jesteś sam jak palec, sam jak palec.
Świat wygląda dość ponuro i paskudnie.
Bo o smutki, bo o smutki dużo łatwiej,
a o radość, a o radość znacznie trudniej.

Refren:
Najlepiej razem, najlepiej razem
cieszyć się książką, piosenką, obrazem.
I z przyjacielem dzielić każdą swoją
myśl najlepiej razem, zawsze razem
– tak jak dziś.

Kiedy jesteś wśród przyjaciół, to wiadomo
– w trudnych chwilach na drugiego można
liczyć. Bo jak nawet skrzydła trochę ci oklapną,
to przyjaciel własnych skrzydeł w mig pożyczy.

Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu – rok szkolny 2018/19

 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Kaliszu – rok szkolny 2017/18
Lp. Imię i nazwisko kompetencje Stopień awansu zawodowego
1. mgr    Henryka Mendyk dyrektor nauczyciel dyplomowany
2. mgr    Beata Dudczak n-l. wych. przedszk. nauczyciel mianowany
3. mgr    Kinga Łuczak n-l. wych. przedszk. nauczyciel mianowany
4. mgr    Małgorzata Pilarska n-l. wych. przedszk. nauczyciel kontraktowy
5. mgr    Urszula Nowacka n-l. wych. przedszk. nauczyciel mianowany
6. mgr    Aleksandra Banasiewicz n-l. wych. przedszk. nauczyciel mianowany
7. Sn      Bożena Trzcińska n-l. wych. przedszk. nauczyciel mianowany
8. Sn      Maria Kowalczyk n-l. wych. przedszk. nauczyciel kontraktowy
9. mgr    Dorota Kulawiecka-Dolat n-l. wspomagający nauczyciel mianowany
10. mgr    Elżbieta Szefer n-l. wspomagający nauczyciel dyplomowany
11. Lic.     K.Budzińska n-l. wych. przedszk. nauczyciel mianowany
12. lic      Aneta Piotrowska n-l. wych. przedszk. nauczyciel mianowany
13. mgr    Honorata Pogorzelska logopeda nauczyciel dyplomowany